Regulamin


Regulamin Turnieju Tańca Nowoczesnego World Dance 2019 

                                            


                                                       

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TANECZNY

„WORLD DANCE 2019”

 

 

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.Organizatorami Turnieju Tanecznego „World Dance 2019” (dalej: „turniej”) są:

a)    Gmina Sosnowiec - Prezydent Miasta Sosnowca.

b)    Miejski Klub im. Jana Kiepury.

c)     Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.

d)   Agencja Artystyczna „KASIA”.

 

 

2.Turniej odbędzie się w Sosnowcu, w dniu 23 marca 2019r. o godz. 8.30, na terenie Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Braci Mieroszewskich 91.

 

3.Turniej jest organizowany w celu:

a)    Popularyzacji tańca nowoczesnego, jako formy aktywnego wypoczynku.

b)    Wymiany doświadczeń pomiędzy tancerzami i instruktorami.

c)     Konfrontacji umiejętności tanecznych poszczególnych zawodników i zespołów.

d)    Wyłonienia zwycięzców w poszczególnych konkurencjach tanecznych, z uwzględnieniem kategorii wiekowych.

 

4.W toku turnieju zostaną rozegrane następujące konkurencje taneczne:

a)   DISCO DANCE: formacje.

b)   HIP HOP: formacje.

c)    JAZZ: formacje

d)    INNE FORMY TAŃCA: zespoły prezentujące miniaturę taneczną, inscenizację taneczną lub inne techniki tańca.

e)     CHEERLEADERS : formacje.

f)    PIERWSZY KROCZEK TANECZNY: zespoły taneczne do 8 lat , zaczynające przygodę z tańcem, kategoria łączona – różne style taneczne- disco, show, hip hop, jazz, modern, cheer, zespól może zaprezentować jedną choreografię od 2.00 do 3,00 minut, 8- 24 osób

g)   GOLD SENIOR - zespoły taneczne powyżej 25 lat, kategoria łączona – różne style taneczne- disco, show, hip hop, jazz, modern, cheer, zespól może zaprezentować jedną choreografię od 2.30 do 3,00 minut,  5- 24 osób

 

5.Każda konkurencja taneczna zostanie rozegrana w trzech kategoriach wiekowych za wyjątkiem konkurencji „Pierwszy kroczek taneczny”i „Gold senior”, a mianowicie:

a)   Dzieci w wieku do 11 lat (rocznik 2008 i młodsze).

b)   Juniorzy w wieku od 12 do 16 lat (rocznik 2007-2003).

c)    Seniorzy w wieku powyżej 15 lat (rocznik 2004 i starsi).

 

6.Ramowy program turnieju zostanie ogłoszony po upływie terminu do składania zgłoszeń, na stronie internetowej Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury, tj. http://www.kiepura.pl/worlddance.

 

7.Kierownika turnieju powołuje Miejski Klub im. Jana Kiepury.

 

8.Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną dla uczestników turnieju oraz ochronę turnieju.

II. ZASADY PRZEPROWADZENIA TURNIEJU

 

1.W ramach występów w poszczególnych konkurencjach tanecznych, ustala się następujące zasady:

a)   Formacje: liczebność od 8 do 26 tancerzy, muzyka własna, czas prezentacji: od 2 minut 30 sekund do 3 minut, podczas występu wszyscy tancerze muszą przebywać na scenie.

b)   Formacje Cheerleaders: liczebność od 8 do 24 tancerzy, muzyka własna, czas prezentacji: 2 minuty 30 sekund, podczas występu wszyscy tancerze muszą przebywać na scenie.

c)    Zespoły (dotyczy innych form tańca): liczebność od 8 do 24 tancerzy, muzyka własna, czas prezentacji: do 4 minut, podczas występu wszyscy tancerze muszą przebywać na scenie.

 

2.O zakwalifikowaniu danej formacji, zespołu do danej kategorii wiekowej decyduje wiek większości tancerzy.

 

3.W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łączenia kategorii wiekowych oraz konkurencji tanecznych.

 

4.Występy będą odbywać się na scenie (powierzchni tanecznej) o wymiarach 12x12 m.

 

5.Kolejność startu poszczególnych formacji, zespołów, określają organizatorzy.

 

6.W toku występu mogą być prezentowane wyłącznie takie struktury taneczne i elementy akrobatyczne, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia tancerzy.

 

7.Podczas występów zabrania się wykonywać cudzych choreografii oraz choreografii zaprezentowanych w poprzednich edycjach turnieju.

 

8.Podczas występu, tancerze zobligowani są do używania obuwia tanecznego, nie pozostawiającego śladów na parkiecie.

 

9.Zabrania się ustawiania na scenie konstrukcji, które stwarzają ryzyko zagrożenia dla zdrowia 
i życia.

 

  1. 10. Każdy występ będzie oceniany przez komisję sędziowską, w oparciu o następujące kryteria:

a)   Choreografia i technika tańca.

b)   Pomysłowość, estetyka, dobór kostiumów i muzyki.

c)    Ogólne wrażenie artystyczne.

 

11.Organizatorzy zapewniają medale za zajęcie miejsc od pierwszego do trzeciego, a dla pozostałych tancerzy podziękowania za uczestnictwo w turnieju.

 

12.Wszelkie protesty mogą zostać złożone wyłącznie w biurze turnieju - w formie pisemnej 
i w nieprzekraczalnym terminie do 30 minut po zakończeniu turnieju. Wniesienie protestu wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) na rzecz Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury. W przypadku oddalenia protestu, opłata nie podlega zwrotowi.

 

13.Organizatorzy nie wystawiają zaświadczeń potwierdzających udział w turnieju oraz zaświadczeń 
o uzyskanych na turnieju miejscach.

 

 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU

 

1.Turniej ma charakter zespołowy. Uczestnikami turnieju mogą być wyłącznie osoby wchodzące 
w skład prawidłowo zgłoszonych formacji, oraz zespołów tanecznych. Poszczególni tancerze mogą zostać zgłoszeni do więcej niż jednej konkurencji tanecznej.

2.Zgłoszenie formacji, zespołu do uczestnictwa w turnieju odbywa się poprzez:

a)   Sporządzenie karty zgłoszenia, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.

b)   Uiszczeniewpełnej wysokości opłaty startowej, wyliczonej zgodnie z postanowieniami pkt. 7 niniejszego działu.

c)    Przesłanie Miejskiemu Klubowi im. Jana Kiepury prawidłowo sporządzonej karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty startowej ( karta zgłoszeniowa i dowód opłaty startowej stanowi o kompletnym zgłoszeniu i wpisaniu na listę startową !)

3.Zgłoszenia należy przesyłać Miejskiemu Klubowi im. Jana Kiepury w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 marca 2019r.za wykorzystaniem poczty elektronicznej: e-mail: biuroworlddance@kiepura.pl,

4.Zgłoszenia niekompletne, nieprawidłowo sporządzone, nienależycie opłacone lub doręczone 
z uchybieniem terminu będą w każdym przypadku odrzucane. Organizatorzy nie mają obowiązku wzywania zgłaszającego do uzupełnienia, korekty lub należytego opłacenia zgłoszeń.

5.Ze względów technicznych, a ponadto dla zapewnienia optymalnych warunków przeprowadzenia turnieju, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ograniczenia liczby zgłoszeń oraz do skrócenia terminu ich składania.

6.W przypadku wprowadzenia limitów, o których mowa w pkt. 5, zgłoszenia złożone po zamknięciu list startowych nie będą przyjmowane. O kolejności zgłoszeń decyduje każdorazowo data ich doręczenia do Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury.

7.Opłata startowa za zgłoszenie jednego tancerza do jednej konkurencji tanecznej wynosi 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych). W przypadku zgłoszenia tego samego tancerza do więcej niż jednej formacji, zespołu, opłata ulega zwiększeniu proporcjonalnie o 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych), tj. np. start jednego tancerza w dwóch formacjach to : (20,00 zł + 20,00 zł.)

8.Opłaty startowe należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Klubu im. Jana.  PKO Bank Polski 13 1020 2313 0000 3702 0579 8071

W tytule przelewunależy wpisać „World Dance 2019” oraz wskazać miasto oraz nazwę formacji / zespołu.

9.W przypadku nie zakwalifikowania danej formacji / zespołu do turnieju, uiszczona opłata zostanie zwrócona przelewem na rachunek bankowy, z którego została uiszczona.

10.Zgłaszający legitymują się prawem cofnięcia zgłoszenia formacji /zespołu. Oświadczenie w tym przedmiocie może zostać złożone na piśmie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Za dzień złożenia oświadczenia, przyjmuje się datę jego doręczenia Miejskiemu Klubowi im. Jana Kiepury.

11.W razie cofnięcia zgłoszenia:

a)   W terminie do dnia 9 marca 2019r. – uiszczona opłata startowa zostanie zwrócona w całości.

b)   W okresie od dnia 10 marca 2019r. do dnia 18 marca 2019r. – uiszczona opłata startowa zostanie zwrócona w połowie.

12.Poza sytuacjami określonymi w pkt. 9 i w pkt. 11, uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi.

13.Na wniosek zgłaszającego, Klub im. Jana Kiepury będzie wystawiał faktury obejmujące uiszczone opłaty startowe. Warunkiem wystawienia faktury jest podanie przez zgłaszającego danych identyfikacyjnych na karcie zgłoszenia. Faktury będą wystawiane wyłącznie do dnia 31 marca 2019r. Po upływie tego terminu, Klub im. Jana Kiepury będzie wystawiał wyłącznie dowody KP.

 

 

 

 

IV. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1.W związku z organizacją turnieju, Miejski Klub im. Jana Kiepury uprawniony jest do pozyskiwania sponsorów, wynajmowania powierzchni reklamowych oraz do sprzedaży biletów wstępu na turniej 
w cenach odpowiednio: 15,00 zł bilet ulgowy, 20,00 zł bilet normalny. Wszelkie świadczenia z tego tytułu stanowią wyłączny przychód Klubu. Do zakupu biletów ulgowych uprawnieni są: dzieci 
w wieku przedszkolnym, uczniowie, studenci w wieku do 25 lat, emeryci i renciści.

2.Organizatorzy zapewniają nieodpłatny wstęp na turniej dla dwóch trenerów (opiekunów) danej formacji, zespołu, których dane zostały umieszczone na karcie zgłoszenia. Identyfikatory będą wydawane w biurze turnieju.

3.W toku turnieju Organizatorzy mają prawo wydawać uczestnikom wytyczne / polecenia 
o charakterze porządkowym i organizacyjnym. Nie zastosowanie się do polecenia będzie traktowane jako nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu.

4.Wszelkie koszty i ryzyka związane z udziałem w turnieju ponoszą w całości poszczególni uczestnicy.

5.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestrowania fragmentów turnieju oraz do późniejszego nieodpłatnego wykorzystywania fotografii / nagrań w celach związanych z działalnością statutową.

6.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na turniej, a ponadto nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w szatniach przez uczestników turnieju.

7.W związku z autorskim charakterem występów w toku turnieju, organizatorzy nie mają wpływu na sposób wykonywania przez formacje / zespoły układów tanecznych, faktyczny przebieg występu, podkład muzyczny, wizerunek sceniczny, a także na rodzaj i zakres wykorzystywanych przez tancerzy przedmiotów i materiałów. Organizatorzy turnieju nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników turnieju praw i interesów innych podmiotów, a w szczególności praw własności intelektualnej. 

8.Uczestnicy turnieju zobligowani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do bezwzględnego stosowania jego postanowień.

9.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestrowania fragmentów Turnieju oraz do późniejszego nieodpłatnego wykorzystywania fotografii / nagrań.

10. Organizatorzy uprawnieni są do nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku uczestników Turnieju utrwalonych / zarejestrowanych w trybie określonym w pkt. 9, w szczególności poprzez udostępnianie na stronachinternetowych, mediach społecznościowychorazzamieszczanie w materiałachpromocyjnych lub reklamowych związanych z prowadzoną działalnością statutowych. Organizatorzy zapewniają, że utrwalony wizerunek uczestników Turnieju nie będzie wykorzystywany w celach komercyjnych.

11.Uczestnicy Turnieju przyjmują do wiadomości , że z tytułu wykorzystania ich wizerunku nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, a w szczególności prawo do wynagrodzenia.

 

V. KLAUZULA RODO

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/UE („RODO”) Organizatorzy informują, że współadministratorami danych osobowych uczestników Turnieju jest Miejski Klub im. Jana Kiepury oraz Agencja Artystyczna KASIA. Informacje 
o przetwarzaniu danych osobowych można uzyskać w siedzibie instytucji kultury w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 65.

2.Inspektorem Danych Osobowych w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury  jest p. Agata Kozłowska. 
Z inspektorem można się skontaktować telefonicznie: nr telefonu (+48) 515-041-778.

3.Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO i jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającego z art. 34 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz do spełnienia obowiązków określonych w ustawie o rachunkowości- w celu organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia Turnieju.

4.Podanie danych osobowych jestwarunkiem uczestnictwa w Turnieju. W przypadku nie podania danych uczestnik nie będzie mógł wystąpić w Turnieju.

5. Dane osobowe będą udostępniane wzajemnie pomiędzy Współadministratorami.

6.Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do organizacji Turnieju. Po zakończeniu Turnieju dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania danych osobowych wynosi 3 lata. Okres przechowywania dokumentacji finansowej wynosi 5 lat.

7. Uczestnik ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Prawa te mogą zostać ograniczone zgodnie 
z przepisami RODO.

8. Jeżeli uczestnik uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje mu prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw 
i wolności osób, której dane dotyczą.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1.Dodatkowych informacji na temat turnieju można uzyskać poprzez kontakt z kierownikiem turnieju, tj. p. Katarzyną Pilch - telefon: (+48) 501 096 041. lub z Miejskim Klubem im. Jana Kiepury:
e-mail: biuroworlddance@kiepura.pl

2.Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu zostaną wyproszone z Turnieju bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat.

3.Wszelkie spory oraz sprawy nie objęte postanowieniami niniejszego regulaminu rozpatruje kierownik turnieju. Decyzje kierownika turnieju mają charakter ostateczny.

4.Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej Miejskiego Klubu 
im. Jana Kiepury.

Pliki do pobrania

Ostatnie wydarzeniaTańczymy dla